Algemene verkoopsvoorwaarden – Uitgeverij FNP (advent en vasten)

 

Hoofdstuk 1 - Algemeen 

 

Naam 

  Fédération Nationale des Patros 

Afgekort

  FNP 

Juridische vorm 

  Vereniging zonder winstoogmerk 

Maatschappelijke zetel

  Rue de l’Hôpital 15-17, 6060 Gilly 

Ondernemingsnummer 

  BE416 972 613 

Administratieve informatie 

  RPM Mons, division Charleroi 

E-mail 

  info@fnp-edition.com 

Website

  www.patro.be  

 

 

Bankrekeningnummer 

  BE23 3600 3620 8991 

 

Hoofdstuk 2 - Rechten van de consument 

 

Artikel 1 – Bescherming persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens die tijdens de contractuele relatie met Uitgeverij FNP worden verzameld, zijn beschermd door respect voor de privacy. Ze mogen niet worden gebruikt voor statistische doeleinden of analyses met betrekking tot een geloofsovertuiging. Ze worden uitsluitend verzameld met het oog op de behandeling van de aanvraag en worden slechts vijf jaar bewaard.  

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving1 kan de consument toegang krijgen tot de door Uitgeverij FNP over hem verzamelde persoonsgegevens en ze bijsturen of weghalen. Hiertoe moet hij contact opnemen met Uitgeverij FNP via info@fnp-edition.com

 

Artikel 2 – Klachten 

 

Klachten dienen aangetekend en binnen 7 dagen na de levering te worden gericht aan FNP, Rue de l’Hôpital 15-17, 6060 GILLY (België). Anders wordt de levering als aanvaard beschouwd. 

 

Artikel 3 – Terugzending 

 

Elke terugzending of verwisseling van waren moet schriftelijk worden gerechtvaardigd, met vermelding van het nummer van de betrokken factuur. 7 dagen na de levering wordt geen retour meer aanvaard.

 

Hoofdstuk 3 – Rechten van de FNP 

 

Artikel 4 – Auteursrechten 

Producten van Uitgeverij FNP mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd, verdeeld of doorgegeven. Ze mogen uitsluitend worden gebruikt voor privédoeleinden en zonder winstoogmerk. 

 

Artikel 5 – Wijzigingen van de algemene verkoopsvoorwaarden 

 

Uitgeverij FNP behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment op eigen initiatief de verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

Bij wijziging zullen de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het moment van de bestelling.

 

Hoofdstuk 4 – Aankoopprocedure

 

Artikel 6 – Ontstaan van een contract 

 

Bij het bevestigen van een bestelling ontstaat er automatisch een contract met de FNP. 

Beide partijen moeten hun verplichting nakomen: 

·        de klant moet de bestelling onmiddellijk betalen; 

·        de FNP moet het bestelde product / de bestelde producten leveren.

 

Artikel 7 – Verzending van de bestelbon naar de klant 

 

De klant die per fax of per brief een bestelbon naar de FNP stuurt, dient vóór de verzending te controleren of het leveringsadres en de inhoud van de bestelling juist zijn.

De klant die zijn bestelling bij de FNP via het internet doet, krijgt van de uitgeverij een bevestiging van zijn bestelling toegestuurd. Deze wordt automatisch verstuurd naar het e-mailadres dat hij bij zijn onlinebestelling heeft aangegeven. De klant dient vooraf te verifiëren of dit adres juist gespeld is en of de inhoud van de bestelling klopt.

 

Uitgeverij FNP zal in geen geval de supplementaire kosten dragen die zouden voortkomen uit een fout in het adres van de klant.

 

Artikel 8 – Betaling 

 

De klant kan betalen

·        met Paypal en de hierdoor aangeboden betaalwijzen; 

·        met Bancontact;

·        door een overschrijving op naam van de FNP op rekeningnummer IBAN BE63 3600 3664 6808 - BIC: BBRUBEBB.

 

Artikel 9 – Leveringstermijn 

 

Ongeacht of de bestellingen gebeurd zijn per fax, per brief of via de website, zullen de leveringen gebeuren binnen de limieten van de beschikbare stocks en binnen 15 dagen. 

Voor dringende leveringen zullen de portokosten worden aangepast. 

Als de FNP buiten haar wil om (het pakket gaat verloren bij de post, een product is onverwacht uitverkocht…) de termijn van 15 dagen niet kan respecteren, kan zij daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld en zal zij geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 10 – Facturatie van de portokosten 

 

De portokosten worden gefactureerd per pakket, volgens de geldende tarieven van bpost voor het gewicht van het pakket en het in de bestelbon vermelde adres. Bestellingen van meer dan 30 kg worden verdeeld over verschillende pakketten.

Als de koper nalaat of weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen, behouden wij ons het recht voor om de betaling van de hele levering (portokosten incluis) te eisen. Ook de terugzending van het pakket valt ten laste van de koper.

 

Hoofdstuk 5 – In geval van geschil

 

Artikel 11 – Procedure 

 

Zoals voorzien in artikel 2 heeft de klant het recht om klacht in te dienen. Bij geschillen wordt de voorkeur gegeven aan een buitengerechtelijke oplossing. Als die mogelijkheid niet in aanmerking komt, kan de gerechtelijke weg bewandeld worden. 

 

Artikel 12 – Territoriale bevoegdheid

 

Geschillen worden uitsluitend behandeld voor Belgische rechtbanken, meer bepaald voor die van Charleroi. 

 

Artikel 13 – Clausule van rechtskeuze 

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht, zelfs in geval van garantieclaim.